Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 09.02.2023/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Taipalsaaren Kirkonkylän, Saimaanharjun ja Ketveleen osayleiskaava, ehdotusvaihe

 

 

201/10.02.02/2018

Tekla

 

Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 5 luvun mukaan alueiden käytön suunnittelun

tavoitteina on edistää:

1. turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri

väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet

tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;

2. yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;

2.1. riittävän asuntotuotannon edellytyksiä,

3. rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista;

4. luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä;

5. ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;

6. luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;

7. yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;

8. yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;

9. elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;

10. palvelujen saatavuutta sekä

11. liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti

joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä
 

MRL 36 §:n mukaan "Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla." MRL 37 §:n mukaan "Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto."
 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.
 

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatian myös vaiheittain tai osa-alueittain.
 

Taipalsaaren Kirkonkylän, Saimaanharjun ja Ketveleen alueelle on tehty useita asemakaavoja vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana. Oikeus vaikutteista yleiskaavaa ei ole aiemmin laadittu. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuminen on useissa eri viranomaisneuvotteluissa todettu puutteeksi, joka tulisi korjata.
 

Kirkonkylän alueen yleiskaavoitustyö sisältyy jo kunnanvaltuuston päättämään vuoden 2019 talousarvioon.
 

Yleiskaavoituksen aluerajaus kattaa nykyisten Kirkonkylän, Konstun, Saimaanharjun ja Ketveleen alueet. Yleiskaavan laatiminen on laaja ja pitkäkestoinen prosessi ja se tulee kestämään vähintään kolme vuotta. Uusi yleiskaava tulee olemaan hyvin kattava maankäytön ohjausväline.Yleiskaavan ohjausvaikutus tulee olemaan kaksivaiheinen.
 

Asemakaavalla suunniteltavilla alueilla yleiskaava ohjaa asemakaavan suunnittelua. Ns. taajaman lievealueilla yleiskaava voi toimia suoraan rakentamista ohjaavana. Asemakaavan ulkopuolisilla ranta-alueilla lasketaan emätilakohtainen mitoitus, jolla voidaan osoittaa rantarakennuspaikat.

Yleiskaavan laatiminen vaatii laajoja selvitystöitä mm. luonto- ja maisemaselvitys sekä kulttuuriympäristöinventointi.
 

Liite Yleiskaavan alustava aluerajaus

 

vs. Tj  Tekninen lautakunta päättää käynnistää oikeusvaikutteisen yleiskaavanlaadinnan liitekartan mukaiselle alueelle.
Tekninen toimi valtuutetaan kilpailuttamaan yleiskaavan selvitykset ja varsinainen kaavan laadinta konsulttityönä.
 

Tekla  Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että Hirviniemen alue päätettiin liittää yleiskaavan laadinta-alueeseen. Päivitetty liitekartta liitetään pöytäkirjaan.

 

Tekla

Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi
 

Yleiskaavan laatijaksi valikoitui kilpailutuksen kautta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

Yleiskaavan aloituskokous pidettiin kunnassa 28.3.2019. Samalla allekirjoitettin konsulttisopimus.

FCG on laatinut yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Tätä asiakirjaa voidaan kuvata myös projektisuunnitelmana, joka antaa tarpeellista tietoa osallisille ja viranomaisille hankkeesta kaikissa suunnitellun vaiheissa.
 

Oheismateriaali:

- Osallistumis- arviointisuunnitelma

- Aloituskokouksen muistio
 

Tj  Tekninen lautakunta päättää asettaa yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 2.8.2019 saakka. Osallisten kommenttien lisäksi pyydetään tarpeelliset viranomaislausunnot.
 

Tekla  Hyväksyttiin.
 

Tekla

Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi
 

Konsultti on valmistellut kaavaluonnosta kunnan ohjauksessa. Nyt keväällä 2021 on valmistunut luonnosversio, joka voidaan laittaa nähtäville osallisten mielipiteitä ja viranomaislausuntoja varten.
 

Kaavaluonnokseen on merkitty olemassa olevia rakennusalueita voimassa olevan tilanteen perusteella. Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus hakea muutoksia kaavaluonnokseen nähtävillä olon aikana.
 

Kaavaluonnokseen on merkitty selvitysten ja olemassa olevan tiedon perusteella merkittävät luonnon ympäristökohteet ja kulttuurihistorialliset kohteet. Arkeologinen inventointi valmistuu 2021 vuoden loppuun mennessä ja sen kohteet viedään kaavaehdotukseen.
 

Suuri osa kaava-alueesta on metsätalousalueita. Yleiskaavalla on lähtökohtaisesti vähän vaikutuksia maa- ja metsätalouteen.

Nyt on siis kyseessä ensimmäinen julkinen esiteltävä kaavaversio.

Lopullinen kaava tulee vielä muuttumaan paljon osallisten mielipiteiden ja

viranomaisten lausuntojen perusteella.
 

Oheismateriaali

-  kaavaluonnoskartta merkintöineen

- kaavaselostus

- kaavan liiteaineisto

 

Tj  Tekninen lautakunta päättää asettaa 20.5.2021 päivätyn kaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 28.6 - 27.8.2021 väliseksi ajaksi. Kaikille ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille, joiden osoite on tiedossa, lähetetään tiedotuskirje. Elokuussa, jos pandemiatilanne antaa myöten, pyritään järjestämään kaavoittajan vastaanottopäivä ja yleisötilaisuus. Näistä tiedotetaan erikseen myöhemmin.
 

Tekla  Hyväksyttiin.

 

 

Tekla 09.02.2023 § 11  

229/10.02.02/2021  

 

 

Valmistelija Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri
p. 040 8357826
antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

 

Kaavaluonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 28.6 - 27.8.2021 väilsenä aikana. Huomautuksia jätettiin noin 70 kpl. Viranomaiset antoivat omat lausuntonsa. Arkeologinen inventointi valmistui loppuvuodesta 2021.

Kunta on tehnyt omana työnä paljon eri kohteiden tarkastuksia.

Konsultti on laatinut alustavat vastineet viranomaislausuntoihin ja huomatuksiin.

 

Kaavatoimikunta tutustui alustaviin vastineisiin kokouksessaan 1.11.2022.

 

ELY-keskuksen kanssa pidettiin työpalaveri marraskuun aikana ja sen jälkeen kaavaehdotusta on valmisteltu teknisen lautakunnan käsittelyyn.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy kaavoittajan valmistelemat vastineet lausunnoista ja huomautuksista annettavaksi kunnan lausuntoina.
Tekninen lautakunta päättää asettaa 20.1.2023 kaavaehdotusasiakirjat MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavan nähtävilläolosta tiedotetaan ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia kirjeellä, muita osallisia paikallislehdessä, kunnan internet sivuilla ja SOME kanavilla. Viranomaistahoilta pyydetään uudet lausunnot.
Kaavan osallisille järjestetään yleistilaisuus nähtävillä olon aikana.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyy kaavoittajan valmistelemat vastineet lausunnoista ja huomautuksista annettavaksi kunnan lausuntoina. Tekninen lautakunta päättää asettaa 20.1.2023 kaavaehdotusasiakirjat MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavan nähtävillä olosta tiedotetaan ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia kirjeellä, muita osallisia paikallislehdessä, kunnan internet sivuilla ja SOME kanavilla. Viranomaistahoilta pyydetään uudet lausunnot. Kaavan osallisille järjestetään yleistilaisuus nähtävillä olon aikana.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa