Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.11.2021/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekla 

Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

Kattelussaaren ja Jänkäsalon osalyleiskaavassa on havaittu päi­vit­­mis­tar­pei­ta.

 

Suureen Jänkäsaloon on haettu useita poikkeamislupia käyttötarkoituksen muu­tok­sel­le loma-asumisesta vakituiseen asumiseen. Lo­ma­ra­ken­nus­paik­ko­jen pinta-alavaade saarissa on 5 000 m2. Ei ole perusteltua vaatia saa­ris­sa suurempia rakennuspaikkoja kuin mantereella.


Lomarakennuspaikoilla on myös pienehköjä kohteita (alle 3 000 m2). Näi­den osalta on syytä pohtia rakennusoikeuden porrastamista pinta-alan suh­tees­sa. Laajojen AT-alueiden osalta kaavamääräyksiä on mahdollista muut­taa joustavammaksi muuttuneen lainsäädännön perusteella.


Yleiskaavassa on myös joitakin selkeitä virheitä, jotka on syytä korjata.
Mitoitusta ei ole tarkoitus avata eli uusia rakennuspaikkoja kaa­va­muu­tok­sel­la ei ole tulossa nykykaavaan nähden. Pääsääntöisesti kaavamuutokset koskevat rakennettuja tai rakennettavaksi suun­ni­tel­tu­ja alueita eli uusia ympäristöinventointeja ei ole tarpeen tehdä.

 

Oheismateriaali - Kaavamääräykset

- Kaava-alue

 

Tj Tekninen lautakunta päättää käynnistää Kattelussaari - Jänkäsalo osa­yleis­kaa­van päivityksen esittelyssä mainittujen perusteluiden mukaisina.

 

Tekla Hyväksyttiin.

 

Tekla 

Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

Kaavoittaja ja rakennustarkastaja ovat käyneet olemassa olevaa kaava-aineistoa läpi. Mahdollisia kohdekohtaisia muutosalueita on tällä hetkellä 55 - 65 kpl. Kaavamuutoshakemuksia on otettu koko ajan vastaan. Kutilan kanava-alueen eteläpuolisen maanomistajan kanssa on tehty puitesopimus kaavan laajennuksesta.


Kaava-alueen laajuuden ja merkittävyyden takia osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarpeen laittaa erikseen nähtäville.
Samalla tiedustellaan maanomistajilta muutostarpeita.

 

Oheismateriaali - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

Tj Tekninen lautakunta asettaa yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ja tiedustelee tässä yhteydessä vielä maanomistajien kaavamuutostarpeita.

 

Tekla Hyväksyttiin.

 

Tekla 

Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri

p. 040 835 7826

antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

 

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.7.2020 - 7.8.2020 välisenä aikana. Samassa yhteydessä yleiskaavan päivitys kuulutettiin vireilletulleeksi.
Maanomistajat ovat jättäneet kymmeniä muutoshakemuksia kaavaan.
Suurin osa hakemuksista kohdistuu rakennuspaikkojen käyttötarkoituksen muutoshakemuksiin loma-asumisesta vakituiseen asumiseen.
Nyt luonnosvaiheessa hyväksyttyjä muutoshakemuksia on 34 kpl ja aiemmin poikkeamisluvalla hoidettuja muutoskohteita, jotka nyt huomioidaan kaavassa on 9 kpl.

Rakennuspaikkojen rajausten muutoksia on tehty noin 25 kpl.

 

Voimassa olevasta kaavasta puuttui luvallisia rakennettuja rakennuspaikkoja. Näistä viisi on lomarakennuspaikkaa ja yksi vakituisen asunnon paikka. Lisäksi Kutilan kanavan alueen kaavan laajennusalueelle on osoitettu yksi uusi lomarakennuspaikka.
Yksi rakentamaton lomarakennuspaikka on poistettu ja merkitty valtion suojeltavaksi saimaannorpan perusteella.

 

Varpa Teljoon osoitetaan tukikohta ulkoiluun, retkeilyyn ja kalastusmatkailuun.

Kaksi normaalia lomarakennuspaikkaa on todettu niin pieneksi, että ne on syytä muuttaa rajoitetun rakennusoikeuden paikoiksi.

 

Kutilan kanavasuunnittelu on edennyt ja se huomioidaan kaavamuutoksena.

 

Päihänniemessä ranta-asemakaavan rajausta pienennetään yleiskaavassa. Tarkoitus on kumota osa ranta-asemakaavasta.

 

Kaavamerkintöihin on tehty useita muutoksia. Perusteet muutoksiin ovat lainsäädännön muutokset, selkeys ja helpompi tulkittavuus.

 

Muutamille kaavamuutoshakijoille kanta on tässä vaiheessa kielteinen.
Kahden maanomistajan osalta asia on vielä keskeneräinen ja toivotaan lisäselvityksiä.
Suoraan kielteiset päätökset koskevat rakennuspaikkojen muutoshakemuksia sekä lisärakennusoikeuksia. Peruste kielteiselle kannalle on liian pieni rakennuspaikka vakituiseen asumiseen ja tasapuolinen kohtelu.
Nämä kielteisen kannan saavat tilat ovat:

- 831-414-2-57
- 831-414-2-105
- 831-442-2-90
- 831-424-1-55 (olisi halunnut uusia extra-paikkoja kanavan perusteella)
 

 

Liitteet - Kaavamerkinnät

- Kaavaluonnoskartta
- Kaavaselostus
- Indeksikartta myönteisistä käyttötarkoituksen muutoskohteista

 

Tj Tekninen lautakunta päättää asettaa 28.1.2021 päivätyn kaavaluonnosaineiston MRA 30 § mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavamuutoksesta lähetetään kirjallinen tiedote tässä vaiheessa kaavamuutoksen hakijoille ja niille maanomistajille, joihin kohdistuu selkeä vaikutuksellinen kaavamuutos.
Varsinainen nähtävilläolo kuulutus julkaistaan Etelä-Saimaassa ja kunnan nettisivuilla.
Paperinen aineisto pidetään nähtävillä kunnan teknisessä toimistossa ja sähköinen aineisto nettisivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituille viranomaisille lähetään lausuntopyyntö ja myös Lappeenrannan kaupungille.

 

 

Tekla Hyväksyttiin korjauksella paperisen aineiston nähtävillä oloon; aineisto pidetään nähtävillä kunnantalon aulatilassa.

 

 

 

 

Kattelussaaren ja Jänkäsalon osayleiskaavan päivitys, ehdotusvaihe

 

Tekla 04.11.2021 § 111  

244/10.02.02/2021  

 

 

Valmistelija Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri
p. 040 835 7826
antti.hirvikallio@taipalsaari.fi

 

 

Kaavaluonnosaineisto oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 8.3 - 6.4.2021 välisenä aikana. Huomautuksia jätettiin 45 kpl. Suurin osa niistä koski rakennuspaikkojen käyttötarkoituksen muutoksia loma-asumista vakituiseen asumiseen. Viranomaiset jättivät lausunnot kaavaluonoksesta lausunnot. Maankäyttöinsinööri on valmistellut vastineita huomautuksiin ja lausuntoihin. Asioita on lisäksi käsitelty kaavatoimikunnassa ja ELY-keskuksen työpalaverissa.
 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakuntakunta hyväksyy kaavoittajan valmistelemat vastineet huomautuksiin ja viranomaislausuntoihin annettavaksi kunnan lausuntoina.
Tekninen lautakunta päättää asettaa 21.10.2021 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
Tänä aikana pyydetään tarpeelliset viranomaislausunnot ja lähetetään ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille, joiden osoite on saatavissa, tiedotuskirje. Maanomistajille järjestetään kaavoittajan vastaanottopäivät.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa