Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 24.02.2022/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Maisematyölupa MRL 128 § Puiden hakkuille kiinteistöllä 831-416-1-114, 831-416-1-95 ja 831-416-1-81

 

Tekla 24.02.2022 § 16  

316/10.03.00.05/2021  

 

 

Valmistelija Mikko Litmanen, rakennustarkastaja

p. 040 167 6610

                                      mikko.litmanen@taipalsaari.fi

 

 

 

Stora Enso Oyj hakee maanomistajien valtuuttamana MRL 128 §:n

mukaista lupaa puiden kaatoon kiinteistöillä 831-416-1-114, 831-416-

1-95 ja 831-416-1-81 Kattelussaari-Jänkäsalo osayleiskaava-alueella.

 

M-1 alue on kaavamääräysten mukaan varattu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön.

 

AT- Kyläalue

Alueelle saa rakentaa pysyvää asutusta, maatilojen talouskeskuksia, asumista häiritsemätöntä työpaikkatoimintaa, yksityisiä ja julkisia palveluja sekä loma-asuntoja

 

Ah- arvokas harjualue

Alueella on voimassa maa-aineslain 3 § mukaiset ainesten ottamista koskevat rajoitukset. alueen maisemakuvaa muuttavat toimenpiteet vaativat MRL 128 §:n mukaisen maisematyöluvan.

 

sm - Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännöskohde / muinaisjäännösalue.

Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielettävä. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava Museovirastoa.

 

Kiinteistöjen 831-416-1-114, 831-416-1-95 ja 831-416-1-81 alueella on voimassa Kattelussaari-Jänkäsalo osayleiskaava. Toimepidealueet sijaitsevat pääosin kaavan M-1 ja AT alueella. Lisäksi hankealue sijaitsee osittain Kattelussaaren pohjavesialueella.

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunnosta:

 

"Kiinteistön 831-416-1-81 kuviot 28, 29, 30 ja osittain kuvio 27 sijoittuu

Kattelussaari-Jänkäsalo osayleiskaavan mukaan ah-alueelle, arvokas

harjualue, jonka mukaan maisemakuvaa muuttavat toimenpiteet

vaativat MRL 128 §:n mukaisen maisematyöluvan.

Harvennushakkuun muutokset maisemassa ovat pienempiä kuin

avohakkuun jälkeen.

Ympäristönsuojelun tiedossa ei ole sellaisten uhanalaisten lajien

esiintymiä, jotka estäisivät hakkuut hakemuksen mukaisilla

kiinteistöillä.

Hakkuissa on hyvä noudattaa Tapion luonnonhoidon toimenpiteitä

luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Muun muassa lahopuuta

tulisi säästää. Hakkuiden suositellaan ajoittuvan talvikauteen, mikä

säästää maanpintaa koneiden aiheuttamilta vaurioilta ja vähentää

näin ollen kiintoaineksen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöön.

Talvihakkuu ei myöskään häiritse useimpien lintujen pesintää niin

paljoa kuin kesähakkuu."

 

 

Etelä-Karjalan museon lausunnosta:

 

"Kiinteistön 831-416-1-81 kuvio 20 sijoittuu

Kattelussaari-Jänkäsalo osayleiskaavan sm -alueelle.

Lausunnossaan museo on todennut, että ensiharvennettavalla

kuviolla 20, joka sijoittuu kivikautisen asuinpaikan alueelle, koneiden

ajoreitit tulee suojata havutuksella painumien estämiseksi, ja että työt

suositellaan suoritettavaksi kantavan maan aikaan. Lisäksi

muinaisjäännösaluetta ei saa käyttää puun varastointiin.
Museolla ei ole muuta huomautettavaa hakkuista."

 

Puiden kaatamista ja harvennusta on tarkoitus suorittaa yhteensä 8:llä alueella seuraavasti:

- kuvio 2.0 Ensiharvennus  0,19 ha

- kuvio 13.0 Ensiharvennus, 0,97 ha

- kuvio 20.0 Ensiharvennus, 1,14 ha

- kuvio 26.0 Harvennushakkuu , 0,13 ha

- kuvio 27.0 Harvennushakkuu, 0,15 ha

- kuvio 28.0 Harvennushakkuu , 0,37 ha

- kuvio 29.0 Harvennushakkuu, 0,21 ha

- kuvio 30.0 Harvennushakkuu, 0,48 ha

 

Hakkuualueista numerot 20,0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0,30.0, sijoittuvat kokonaisuudessaan Kattelussaaren pohjavesialueelle.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy maisematyöluvan MRL 128 § puiden hakkuille kiinteistöille 831-416-1-114, 831-416-1-95 ja 831-416-1-81

 

Päätös Hyväksyttiin

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa