Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 09.09.2021/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Pohjavesialueet_Taipalsaari

 

Lausunto Taipalsaaren pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista

 

Tekla 09.09.2021 § 83  

196/00.02.06/2021  

 

 

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja

p. 040 774 9252

samuli.kakko@taipalsaari.fi

 

 

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on tullut voimaan 1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYkeskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon

ylläpidosta.

 

Lakimuutoksen myötä pohjavesialueluokitus uudistuu. Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella:

 

- 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin

 

- 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1-luokan mukaiseen käyttöön.

 

- E-luokka: pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

 

Luokituksen lisäksi pohjavesialueiden rajaukset tarkistetaan olemassa olevaan hydrogeologiseen tutkimustietoon perustuen.

 

Taipalsaaren pohjavesialueet ja tehdyt muutokset

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt lain 1299/2004 mukaisen pohjavesialueiden luokituksen ja rajausten tarkistamisen Taipalsaaren kunnan pohjavesialueiden osalta. Taulukossa 1 esitetään muutokset Taipalsaaren pohjavesialueiden osalta.

 

Taulukko 1. Taipalsaaren pohjavesialueiden luokat ja rajausmuutokset

 

 

 

 

 

 

 

Tarkistetut pohjavesialueet ja niihin liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä 21.6. - 31.8.2021 välisenä aikana ympäristöhallinnon internet-sivuilla:

www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus Selvityksessä kuvataan tehdyt muutokset sekä tiedot pohjavesialueiden hydrogeologiasta. Pohjavesialueiden kartoissa esitetään pohjavesialueiden rajaukset sekä niihin mahdollisesti

tehdyt muutokset. Tutkimusraportissa kuvataan pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien tarkastelu Taipalsaaren alueella. Lisäksi erillisissä tutkimus raporteissa kuvataan alueella tehdyt tutkimukset.

 

Lausuntopyyntö

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista lausuntoa pohjavesialueiden sijaintikunnan lisäksi maakunnan liitolta, sekä niiltä kunnilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella ja luokituksella voi olla vaikutusta. Lausuntoa pyydetään myös alueella toimivilta vesilaitoksilta.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Taipalsaaren kunnan tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Taipalsaaren kunnan alueella on tarkastettu nykyiset pohjavesialueet ja käyty läpi aiemmin luokituksessa olleet ja poistetut pohjavesialueet. Pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia on muutettu joiltain osin. Pohjavesiluokituksiin ollaan tuomassa lisämerkintää E joillekin pohjavesialueille. Tällä hetkellä kenelläkään ei ole vielä kokemuksia millä tapaa E-luokitus tulee muuttamaan esimerkiksi lupakäsittelyä tai valvonta vastuuta. Taipalsaaren kunnan tekninen lautakunta toteaa, että luokitus ei saa ainakaan vaikeuttaa yksittäisten kiinteistöjen asemaa tällaisilla pohjavesialueilla.

Suunnitelmissa on tuoda takaisin aiemmin pohjavesiluokituksesta poistettuja pohjavesilaueita. Näille alueille on muodostunut tässä välissä isohkoja maaotto alueita. Millä tapaa näiden tilanne tulee muuttumaan ja mitä lisävelvollisuuksia näihin tulee?

Kutilankylän pohjavesiluokitus tulee muuttumaan kolmosluokasta - kakkosluokkaan. Tuolle pohjavesialueelle on suunniteltu uusi kanava, joka tulee katkaisemaan pohjavesialueen Kutilanlahden ja Umianlammen välistä.

On hyvä että pohjavesialueiden rajauksia ja määrityksiä tarkastellaan, mutta uudet määritykset ja rajaukset eivät saa aiheuttaa lisääntyvää valvonta ja tehtävävastuuta jo hyvin ohkaisilla organisaatioilla toimiville yksiköille.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa