Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 06.06.2024/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tilinpäätös 2023

 

Kh 25.03.2024 § 45 

 

 

 

Valmistelija Tuomas Yliruka, hallintojohtaja

p. 040 637 4246

 tuomas.yliruka@taipalsaari.fi

 

 

 Kuntalain (410/2015) 113 §.n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.

 

 Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

 Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan tai kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot myös olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen. Samalla arvioidaan myös kunnan toiminnan ja talouden tulevaa kehitystä. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

 

 Kuntalain 114 §.n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.

 

 Talousarvion sitovia eriä ovat hallintosäännön 72 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja siihen liittyvästä raportoinnista vastaavat tehtäväalueiden toiminnasta ja taloudesta vastaavat toimielimet ja viranhaltijat.

 

 Tilikauden 2023 tulos oli ylijäämäinen 1.134.115,97 euroa. Edellisenä vuonna tulos oli alijäämäinen -419.463,22 euroa. Tilikauden talousarvion ylijäämä oli 991.252 euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 1.019.252 euroa.

 

 Tilinpäätöksen palkkakulujen määrä (ilman sivukuluja) oli 7,0 milj. euroa. Palkkasumma kasvoi 0,3 milj. euroa edellisvuodesta yleisten palkankorotusten vuoksi. Tilikauden talousarviossa palkkasumma oli 7,2 milj. euroa.

 

 Verotulojen toteuma oli 11,9 milj. euroa (talousarviossa 11,8 milj. euroa ja edellisenä vuonna 21,5 milj. euroa). Verotulot olivat 0,1 milj. euroa suuremmat kuin talousarviossa. Valtionosuuksien toteuma oli 2,8 milj. euroa. Valtionosuuksien määrä edellisvuonna oli 7,1 milj. euroa. Valtionosuuden toteuma oli talousarvion mukainen. Poikkeama edelliseen vuoteen selittyy sote uudistuksella.

 

 Vuosikate oli 2,6 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 1,1 milj. euroa. Edellisenä vuonna 2022 vuosikate oli 1,1 milj. euroa ja tilikauden tulos oli -0,4 milj. euroa.

 

 Investointiosan menot vuonna 2023 olivat 1,4 milj. euroa.

 

 Kunnan tilikauden 2023 ylijäämä oli 1,2 milj. euroa poistoeron vähennyksen kirjauksen jälkeen. Kertynyt kumulatiivinen ylijäämä tilanteessa 31.12.2023 on 3,4 milj. euroa. Taipalsaaren kunnan taseessa ei ole ollut tilinpäätöksen 2020 jälkeen vanhaa kattamatonta alijäämää.

 

 Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt, samoin kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on osallisena. Lisäksi konsernitilinpäätöksessä on huomioitu myös osakkuusyhteisö Saimaan Kuitu Oy.

 

 Konsernitasolla vuosikate oli 3,0 milj. euroa ja konsernin tilikauden tulos oli ylijäämäinen 1,1 milj. euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeen konsernin ylijäämäksi tuli 1,1 milj. euroa.

 

 Tarkastuslautakunta käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun alkuun mennessä, ja antaa esityksensä suoraan kunnanvaltuustolle.

 

 Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen 2023 kunnanvaltuuston kesäkuun kokouksen käsiteltäväksi tilintarkastuskäsittelyn jälkeen ja kunnanhallituksen toisen kokouskäsittelyn jälkeen.

 

 Kunnanvaltuustolle koottu päätösesitys sisältää tilikauden 2023 tuloksen käsittelyn päätösehdotuksen sekä tarvittavat muut päätösesitykset.

 

 Alustava tilintarkastus oheismateriaalina olevasta tilinpäätösdokumentista on tehty 20.3.2024. Tilintarkastuskertomus ja ehdotukset vastuuvapauksista välitetään kunnanvaltuuston käsiteltäviksi niiden valmistelukäsittelyiden jälkeen.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden 2023 tuloksen, 1.134.115,97 euroa ylijäämäinen, käsittelystä seuraavaa
- kirjataan lisäksi poistoeron vähennystä yhteensä 92.734,32 euroa
- siirretään edellä olevista laskettu tilikauden ylijäämä 1.226.850,29 euroa taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille

Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa taloushallinnon tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen mahdollisia teknisluonteisia, pieniä ja tilinpäätöksen kannalta epäolennaisia tarkennuksia ja oikaisuja ennen kunnanvaltuuston käsittelyä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Tarla 06.06.2024 § 31  

155/02.02.02/2023  

 

 

Taipalsaaren kunnan vastuunalainen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela on toimittanut tarkastuslautakunnalle 29.5.2024 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023.

 

Liite - Vuoden 2023 tilintarkastuskertomus

  

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 kunnanvaltuuston tiedoksi sekä esittää, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa