Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.05.2024/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Yksityistieavustukset 2024

 

Tekla 25.01.2024 § 4 

 

 

 

Valmistelija Juha Tielinen, maaseutusihteeri

  p. 0400 228 556

juha.tielinen@taipalsaari.fi

 

 

Taipalsaaren kunta on viime vuonna myöntänyt yksityisteille yk­si­tyis­tie­avus­tus­ta seuraavilla perusteilla:

 

-

pysyvää asutusta vähintään 1 talous

-

pysyvän asutuksen käyttämä tieosuus vähintään 500 metriä

-

avustus maksetaan vakituisen asutuksen käyttämälle tieosuudelle

-

tienhoitoa varten on perustettu tiekunta

-

tiekunnan osakkaiden tieyksiköinti tulee olla ajan tasalla

-

avustusta saavan tien tulee periä yksikkömaksuja tai muita maksuja osak­kail­taan

-

avustus maksetaan edellisen tilinpäätöksen hyväksyttävien menojen ja kus­tan­nus­ar­vion perusteella

-

tiekunnan tulee pitää kokous vuosittain - etäkokous mahdollinen

-

hakijoilla on kirjanpito- ja tilintarkastusvelvoite

-

hakija voi esittää erityissyitä hakemuksellaan esim. so­si­aa­li­set syyt

-

tiekunnan omavastuuosuus voi vaihdella eri vuosina, tie­kun­tien oma­vas­tuu tulee olemaan keskimäärin n. 50 - 80 %

-

tiekunnat jaetaan kolmeen eri avustusluokkaan vakituisen asutuksen, lä­pi­kul­ku­lii­ken­teen ja muiden yleisten olosuhteiden perusteella

-

hakijana olevan tiekunnan tiedot tulee olla ajantasaiset Maan­mit­taus­lai­tok­sen yksityistierekisterissä sekä tie-ja katuverkon Digiroad tie­to­jär­jes­tel­mäs­    

-

avustusta haetaan 31.3. mennessä, joko paperihakemuksella tai sähköisesti

+ liitteenä tilinpäätös ja kustannusarvio

-

avustus maksetaan yhdessä erässä

+ tien kunnossapitoon kohdistuva avustus keväällä ja pe­rus­pa­ran­nuk­seen kohdistuva osa to­teu­man perusteella syksyllä (ennakko mah­dol­lis­ta isois­sa hankkeissa)

-

avustettavien perusparannushankkeiden kustannusarvion alaraja on 1200 € (sel­keyt­tää kunnossapidon ja perusparannuksen mää­rit­­mis­tä) ja osuus maksimissa n.40 % kustannusarviosta sekä toteutumasta

-

hakemuksista tarkistetaan vuosittain vähintään viiden hakijan tilit ja to­sit­teet

-

tiet tarkistetaan 1 - 4 vuoden välein

 

 

Kunnan talousarviossa määräraha yksityistieavustuksiin on tälle vuodelle 110.000 euroa. Tästä määrärahasta maksetaan avustus vuosittaiseen kun­nos­sa­pi­toon, pe­rus­pa­ran­nuk­siin ja yksityistiekunnan lossille.

 

Yksityisteiden talviaurauskustannukset ovat muutamana viime vuosina olleet huomattavasti keskimääräistä kustannusta suurempi.

 

Tietarkastukset on suoritettu kaikille avustusta saaneille teille viimeksi syk­syl­ 2022.

 

On perusteltua lisätä avustuksen myöntöperusteisiin vaatimus vakituisen asutuksen käyttämän tieosan ympärivuotisesta liikennöintikelpoisuudesta.

 

ELY-keskus myöntää yksityistiekunnille valtionavustusta teiden perusparannuksiin. Valtionavustusta voidaan myöntää myös tiekunnille, joiden varrella ei ole vakituista asutusta.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että kunnanavustusta yksityisteille voidaan käyttää sekä yksityisteiden ja lossin kunnossapitoon että perus-parannushankkeisiin.
Lautakunta päättää käyttää yksityistieavustuksen myöntämisen perusteena aikaisempia perusteita lisättynä vaatimuksella vakituisen asutuksen käyttämän tieosan ympärivuotisesta liikennöintikelpoisuudesta.
Hakemus voidaan jättää joko paperilla tai sähköisesti.
Lopullisesti määrärahan käyttö päätetään myöhemmin hakemusten ja käytettävissä olevan määrärahan perusteella.
Tekninen lautakunta päättää julistaa vuoden 2024 yksityistieavustukset haettavaksi 2.4.2024 mennessä.

 

Päätös Tekninen lautakunta päättää, että kunnanavustusta yksityisteille voidaan käyttää sekä yksityisteiden ja lossin kunnossapitoon että perusparannushankkeisiin.
Lautakunta päättää käyttää yksityistieavustuksen myöntämisen perusteena aikaisempia perusteita lisättynä vaatimuksella vakituisen asutuksen käyttämän tieosan ympärivuotisesta liikennöintikelpoisuudesta.
Hakemus voidaan jättää joko paperilla tai sähköisesti.
Lopullisesti määrärahan käyttö päätetään myöhemmin hakemusten ja käytettävissä olevan määrärahan perusteella.
Tekninen lautakunta päättää julistaa vuoden 2024 yksityistieavustukset haettavaksi 2.4.2024 mennessä.

 

 

 

Tekla 16.05.2024 § 40  

8/10.03.01.01.02/2024  

 

 

Valmistelija Juha Tielinen, maaseutusihteeri

  p. 0400 228 556

juha.tielinen@taipalsaari.fi

 

 

 

Jätetyt hakemukset ovat yhteismäärältään n. 142 000 €, eli ne ylittävät selkeästi käytettävissä olevan 110 000 €:n määrärahan, joten ha­ke­muk­sia joudutaan karsimaan. Tienpidon kustannukset ovat nousseet viime vuosina merkittävästi.

 

Hakijana ei ole yhtään uutta tiekuntaa. Yhteensä neljä kunnanavustusta tien kunnossapitoon aikaisemmin saanutta tiekuntaa ei ole tänä vuonna jättänyt hakemusta. Näistä kahdella on perusteena vakituisen asumisen käyttämän tieosan pituuden jääminen alle 500 metrin. Yhden osalta perusteena on tiekunnan jakautuminen kahteen osaan, jolloin vakituisen asumisen käyttämä tien pituusvaatimus ei myöskään täyty ja yhden tiekunnan osalta perusteena on muu syy. Yhden tiekunnan osalta on todettu hakemusta käsiteltäessä vakituisen asumisen myöntöperusteen puuttuminen.

 

Perusparannusten osalta määrärahan riittämättömyyden takia joudutaan hylkäämää joitakin hakemusia.

 

Hakemuksista suurin osa kohdistuu teiden normaaliin vuosittaiseen kun­nos­sa­pi­toon, mutta hakemuksissa on myös perusparannuskohteita sekä yk­si­tyis­tie­kun­nan lossi.

 

Valtionavustusta saavien perusparannuskohteiden hakemuksia ei ole.

 

Oheismateriaali       Yhteenveto hakemuksista

 

Esittelijä Tekninen johtaja Kakko Samuli

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää myöntää vuoden 2024 yksityisteiden kunnan avustukset liitteen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Ilpo Mikkonen ja Niina Ahola poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi osallisuusjääveinä.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa