Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.04.2024/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

 

Kh 15.04.2024 § 58  

133/00.02.01/2021 

 

Kuntalain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitus, kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty kun­nan vi­ran­hal­ti­ja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen vi­ran­omai­sen tai kun­nan­hal­li­tuk­sen jaoston toimivaltaan ja jossa asian­omai­nen viranomainen on tehnyt pää­tök­sen.

 

Edelleen Kuntalain 92 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toi­mi­eli­men käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tar­koi­tet­tu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

 

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

 

  1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi­mi­tus­me­net­te­lyä koskevia asioita;
  2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai so­si­aa­li­toi­men asioi­ta;
  3. 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

 

Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös muun toimielimen alai­sen vi­ran­omai­sen päättämän asian.

 

Taipalsaaren kunnan hallintosäännön 42 §:n mukaan kun­nan vi­ran­omai­sen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tar­kas­ta­mi­ses­ta il­moi­tet­ta­va kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Jos pöytäkirjaa ei tar­kas­te­ta, mää­­ai­ka lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.2.2020 § 36 päättänyt ilmoittaa, että se ei tule jatkossa käyttämään otto-oikeuttaan viranhaltijoille delegoiduissa hen­ki­lös­­asiois­sa, pois lukien henkilöstön rekrytointi vakituiseen pal­ve­lus­suh­tee­seen.

 

Viranhaltijapäätökset julkaistaan kunnan nettisivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti.

 

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-

oi­keut­ta.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa