Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 25.05.2023/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Yksityistieavustukset vuonna 2023

 

Tekla 23.02.2023 § 16 

 

 

 

Valmistelija Juha Tielinen, maaseutusihteeri

 p. 0400 228 556

 juha.tielinen@taipalsaari.fi

 

 

Taipalsaaren kunta on viime vuonna myöntänyt yksityisteille yk­si­tyis­tie­avus­tus­ta seuraavilla perusteilla:

 

-

pysyvää asutusta vähintään 1 talous

-

pysyvän asutuksen käyttämä tieosuus vähintään 500 metriä

-

avustus maksetaan vakituisen asutuksen käyttämälle tieosuudelle

-

tienhoitoa varten on perustettu tiekunta

-

tiekunnan osakkaiden tieyksiköinti tulee olla ajan tasalla

-

avustusta saavan tien tulee periä yksikkömaksuja tai muita maksuja osak­kail­taan

-

avustus maksetaan edellisen tilinpäätöksen hyväksyttävien menojen ja kus­tan­nus­ar­vion perusteella

-

tiekunnan tulee pitää kokous vuosittain - ( ei vaatimuksena korona-aikana ) - etäkokous mahdollinen

-

hakijoilla on kirjanpito- ja tilintarkastusvelvoite

-

hakija voi esittää erityissyitä hakemuksellaan esim. so­si­aa­li­set syyt

-

tiekunnan omavastuuosuus voi vaihdella eri vuosina, tie­kun­tien oma­vas­tuu tulee olemaan keskimäärin n. 50 - 80 %

-

tiekunnat jaetaan kolmeen eri avustusluokkaan vakituisen asutuksen, lä­pi­kul­ku­lii­ken­teen ja muiden yleisten olosuhteiden perusteella

-

hakijana olevan tiekunnan tiedot tulee olla ajantasaiset Maan­mit­taus­lai­tok­sen yksityistierekisterissä sekä tie-ja katuverkon Digiroad tie­to­jär­jes­tel­mäs­    

-

avustusta haetaan 31.3. mennessä, joko paperihakemuksella tai sähköisesti

+ liitteenä tilinpäätös ja kustannusarvio

-

avustus maksetaan yhdessä erässä

+ tien kunnossapitoon kohdistuva avustus keväällä ja pe­rus­pa­ran­nuk­seen kohdistuva osa to­teu­man perusteella syksyllä (ennakko mah­dol­lis­ta isois­sa hankkeissa)

-

avustettavien perusparannushankkeiden kustannusarvion alaraja on 1200 € (sel­keyt­tää kunnossapidon ja perusparannuksen mää­rit­­mis­tä) ja osuus maksimissa n.40 % kustannusarviosta sekä toteutumasta

-

hakemuksista tarkistetaan vuosittain vähintään viiden hakijan tilit ja to­sit­teet

-

tiet tarkistetaan 1 - 4 vuoden välein

 

 

Kunnan talousarviossa määräraha yksityistieavustuksiin on tälle vuodelle 110.000 euroa, kun se oli viime vuo­n­na  100.000 euroa.

 

Tästä määrärahasta maksetaan avustus vuosittaiseen kun­nos­sa­pi­toon, pe­rus­pa­ran­nuk­siin ja yksityistiekunnan lossille.

 

Yksityisteiden talviaurauskustannus oli kevättalvesta 2022 huomattavasti viime vuosien keskimääräistä kustannusta suurempi.

 

Tietarkastukset on suoritettu kaikille avustusta saaneille teille syk­syl­ 2022.

 

ELY-keskus myöntää yksityistiekunnille valtionavustusta teiden perusparannuksiin. Valtionavustusta voidaan myöntää myös tiekunnille, joiden varrella ei ole vakituista asutusta.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että kunnanavustusta yksityisteille voidaan käyttää sekä yksityisteiden ja lossin kunnossapitoon että perusparannushankkeisiin.
Lautakunta päättää käyttää yksityistieavustuksen myöntämisen perusteena aikaisempia perusteita.
Hakemus voidaan jättää joko paperilla tai sähköisesti.
Lopullisesti määrärahan käyttö päätetään myöhemmin hakemusten ja käytettävissä olevan määrärahan perusteella.
Tekninen lautakunta päättää julistaa vuoden 2023 yksityistieavustukset haettavaksi 31.3.2023 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

Tekla 25.05.2023 § 40  

277/10.03.01.01.01/2021  

 

 

Valmistelija Juha Tielinen, maaseutusihteeri

 p. 0400 228 556

 juha.tielinen@taipalsaari.fi

 

 

Jätetyt hakemukset ovat yhteismäärältään n. 136 000 €, eli ne ylittävät selkeästi käytettävissä olevan 110 000 €:n määrärahan, joten ha­ke­muk­sia joudutaan karsimaan. 

 

Hakijana on yksi uusi tiekunta. Yksi viime vuonna hakemuksen jättänyt tiekunta ei ole nyt jättänyt hakemusta, koska vakituisen asumisen vaatimus ei täyty ja toisen tiekunnan osalta on todettu hakemusta käsiteltäessä saman myöntöperusteen puuttuminen.

 

Hakemuksista suurin osa kohdistuu teiden normaaliin vuosittaiseen kun­nos­sa­pi­toon, mutta hakemuksissa on myös perusparannuskohteita sekä yk­si­tyis­tie­kun­nan lossi.

 

Valtionavustusta saavien perusparannuskohteiden hakemuksia ei ole.

 

Oheismateriaali      Yhteenveto hakemuksista  

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää myöntää vuoden 2023 yksityisteiden kunnan avustukset liitteen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Niina Ahola ja Ilpo Mikkonen poistuivat kokouksesta jääveinä pykälän käsittelyn ajaksi. klo 17:10 - 17:27.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa