Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Lausuntopyyntö Ely-keskus / Maantien 14874 parantaminen Kutilantaipaleen kohdalla

 

Tekla 16.03.2023 § 24  

50/10.03.01.01.00/2023  

 

 

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja

 p. 040 774 9252

 samuli.kakko@taipalsaari.fi

 

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005)

mukaisen Maantien 14784 (Mantereentien) parantaminen

Kutilantaipaleen kohdalla, Taipalsaari, tiesuunnitelma.

 

ELY-keskus pyytää, että Taipalsaaren kunta antaa ELY-keskukselle

lausunnon tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä

muistutuksista (toimitetaan eri lähetekirjeellä nähtävilläoloajan päätyttyä)

sekä kuntaa liittämään lausuntoonsa

 

-          tiesuunnitelman käsittämälle alueelle hyväksytyistä oikeusvaikutteisista

kaavoista (yleiskaava, asemakaava tai ranta-asemakaava). Kaavaote

kaavamääräyksineen tulee toimittaa jokaisesta kaavasta erikseen,

pelkkä kaavayhdistelmä ei ole riittävä. Jos ajantasaiset kaavaotteet ja -

määräykset sisältyvät nähtäville asetettavaan suunnitelma-aineistoon,

ei niitä tarvitse toimittaa lausunnon liitteenä uudelleen.

 

ELY-keskus pyytää Taipalsaaren kuntaa lausuntoa antaessaan

kiinnittämään huomiota seuraaviin tiesuunnitelman käsittelyä ja sisältöä

koskeviin asioihin:

 

-          Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset toimitetaan ELY-keskukselle

ennen nähtävänäoloajan päättymistä (LjMTL 27 §). ELY-keskus varaa

kunnalle mahdollisuuden lausua suunnitelmasta tehdyistä

muistutuksista (LjMTL 27 a §). ELY-keskus täydentää kunnan

lausuntopyyntöä nähtävilläoloajan jälkeen, jos suunnitelmasta on

jätetty kuntaa koskevia muistutuksia.

 

-          Tiesuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa

asemakaavaa, jos kyse on vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuksesta ja

kunta ja ne kiinteistönomistajat, joihin poikkeus välittömästi vaikuttaa,

sitä puoltavat. Tietä ei kuitenkaan saa rakentaa vastoin

oikeusvaikutteista kaavaa.

 

-          Maantien 14784 suoja-alue ulotetaan 20 metrin etäisyydelle ajoradan

keskiviivasta. Suoja-alue voidaan osoittaa myös asemakaava-alueelle.

 

-          Maantielle 14784 määrätään tiesuunnitelmassa liittymäkielto, ja sille

sallitaan vain suunnitelman mukaiset liittymät. Maantielle 14784

voidaan myöntää lupa uuden yksityisen tien liittymän tai

maatalousliittymän tekemiseen vain perustellusta syystä.

 

-          Tiesuunnitelmassa ei päätetä maantien maatalousliittymistä. Niitä

koskevat huomautukset tulee osoittaa suoraan ELY-keskukselle.

 

ELY-keskus pyytää Taipalsaaren kuntaa ilmoittamaan tai ottamaan kantaa

lausunnossaan seuraaviin asioihin:

 

-          Kunnan tekemät vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet

(aloittamisesta ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman

nähtäville asettaminen - toteutustavat ja -ajankohdat)

 

-          Onko tiesuunnitelmassa otettu huomioon (valtakunnallisen ja)

alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen

kunnan alueella?

 

-          Kunnan lausunnon ajankohtana voimassa olevat tai valtuuston

hyväksymät oikeusvaikutteiset yleis-, asema- ja ranta-asemakaavat,

sekä ovatko kaavat yhdenmukaisia tiesuunnitelman kanssa. Jos

kaavoitustilanteessa on tapahtunut muutoksia nähtäville asetettavassa

suunnitelmassa kuvatusta, pyydetään kuntaa yksilöimään muuttuneet

kaavat lausunnossaan.

 

-          Muuttaako kunta tarvittavat kaavat tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne

eivät ole yhdenmukaisia?

 

-          Laatiiko kunta tiesuunnitelman ratkaisuihin ja toteuttamiseen liittyvät

omat suunnitelmansa sekä vastaako kunta suunnitelmien

käsittelyprosessista hankkeen toteuttamisen edellyttämässä

aikataulussa?

 

-          Onko kunnalla huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin siltoihin,

meluesteisiin, tukimuureihin tai muihin merkittäviin rakenteisiin?

 

-          Osallistuuko kunta maantien tekemisestä aiheutuviin rakentamis- ja

kunnossapitokustannuksiin tiesuunnitelman kustannusarviossa ja

kustannusjakoehdotuksessa esitetyllä tavalla? Hankkeen

kokonaiskustannukset on arvioitu n. 4,4 M euroksi (MAKU-ind. 130,

2015 = 100, alv 0 %), josta kunnan osuudeksi esitetään n. 98 % euroa.

 

-          Onko kunta valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavan

omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin?

 

-          Suostuuko kunta vastaamaan yksityiseksi tieksi muuttuvan Y1 ja Y2

tien tienpidosta sekä sen erityistä hoitoa vaativien laitteiden ja

rakenteiden kanavarakenteiden kunnossapidosta?

 

Taipalsaaren kunnan tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan:

 

Taipalsaaren kunnan näkökulmasta alueelle juuri hyväksytty osayleiskaavan päivitys on riittävä kaavoituksellinen toimenpide. Kanava ja sen ylittävä tieosuus on otettu kaavassa huomioon ja kaava on oikeusvaikutteinen.

 

Tiesuunnitelmassa sekä tie että silta on linjattu kulkemaan pääsääntöisesti kunnan omistamien tai sopimuksella hallittavien alueiden läpi. Taipalsaaren kunta luovuttaa tie- ja siltalinjauksen osalta alueet tien rakentamistarpeisiin.

 

Lausuntopyynnössä maantielle 14874, tiesuunnitelmassa mainitulle alueelle, asetetaan liittymäkielto.

Taipalsaaren kunnnan toivetta parkki/levähdyspaikan rakentamisesta ei ole  otettu huomioon ja siltä osin Taipalsaaren kunta ei ole suunnitelmaan tyytyväinen. Suunnittelun aiemmassa vaiheessa toive oli otettu huomioon, mutta jostain syystä ne on poistettu lopullisesta suunnitelmasta, vaikka kunnan kanta on tuotu selkeästi esiin.

Kutilan kanava ja sen yli tuleva silta tulevat olemaan kiinnostava kohde niin veneilijöille, autoilijoille kuin pyöräilijöillekin. Jos kanavan ja sillan läheisyyteen ei varata pysäköintiin sopivaa aluetta tai liittymää, niin pelkona on, että autoja mahdollisesti pysäköidään sellaisiin paikkoihin, jotka voivat vaarantaa liikennettä.

Taipalsaaren kunnan mielipidettä ja toivetta tulee tältä osaa pyrkiä noudattamaan.

 

Kunta on tyytyväinen, että kevyenliikenteen väylä on otettu suunnitelmissa huomioon. Tämä varmasti lisää liikenneturvallisuutta alueella. Alue kuuluu Etelä-Karjalan polkupyöräilyreitistöön ja aluella liikkuu hyvin paljon kevyttä liikennettä moottoriajoneuvojen lisäksi.

 

Hankkeen yhteydessä on sovittu, että Taipalsaaren kunta vastaa hankkeen rakentamiskustannuksista, eli kunta hyväksyy siltä osin kustannustenjako-taulukon.

 

Tiesuunnittelussa on jo pyritty huomioimaan maisemointi, mutta tähän on syytä kiinnittää vielä tarkemmassa suunnittelussa huomiota.

 

Kuntaa pyydetään ottamaan kantaa, ottaako se hoitaakseen vanhan mantereentien linjauksen alle jäävät Y1 ja Y2 huoltotie osuudet kanavan ja pumppaamon rannalle. Taipalsaaren kunta voi ottaa nämä tieosuudet hoitaakseen.

 

Muilta osin Taipalsaaren kunnan teknisellä lautakunnalle ei ole suunnitelmista huomauttamista.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy pykälätekstin mukaisen lausunnon Maantien 14874 parantamisesta Kutilantaipaleen kohdalla.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyy pykälätekstin mukaisen lausunnon Maantien 14874 parantamisesta Kutilantaipaleen kohdalla.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa