Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.05.2022/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Yksityistieavustukset 2022

 

Tekla 24.02.2022 § 13 

 

Valmistelija Juha Tielinen, maaseutusihteeri

p. 0400 228 556

juha.tielinen@taipalsaari.fi

 

 

Taipalsaaren kunta on viime vuonna myöntänyt yksityisteille yk­si­tyis­tie­avus­tus­ta seuraavilla perusteilla:

 

-

pysyvää asutusta vähintään 1 talous

-

pysyvän asutuksen käyttämä tieosuus vähintään 500 metriä

-

avustus maksetaan vakituisen asutuksen käyttämälle tieosuudelle

-

tienhoitoa varten on perustettu tiekunta

-

tiekunnan osakkaiden tieyksiköinti tulee olla ajan tasalla

-

avustusta saavan tien tulee periä yksikkömaksuja tai muita maksuja osak­kail­taan

-

avustus maksetaan edellisen tilinpäätöksen hyväksyttävien menojen ja kus­tan­nus­ar­vion perusteella

-

tiekunnan tulee pitää kokous vuosittain - luovuttu vaatimuksesta korona-aikana

-

hakijoilla on kirjanpito- ja tilintarkastusvelvoite

-

hakija voi esittää erityissyitä hakemuksellaan esim. so­si­aa­li­set syyt

-

tiekunnan omavastuuosuus voi vaihdella eri vuosina, tie­kun­tien oma­vas­tuu tulee olemaan keskimäärin n. 50 - 80 %

-

tiekunnat jaetaan kolmeen eri avustusluokkaan vakituisen asutuksen, lä­pi­kul­ku­lii­ken­teen ja muiden yleisten olosuhteiden perusteella

-

hakijana olevan tiekunnan tiedot tulee olla ajantasaiset Maan­mit­taus­lai­tok­sen yksityistierekisterissä sekä tie-ja katuverkon Digiroad tie­to­jär­jes­tel­mäs­    

-

avustusta haetaan 31.3. mennessä

+ liitteenä tilinpäätös ja kustannusarvio

-

avustus maksetaan yhdessä erässä

+ tien kunnossapitoon kohdistuva avustus keväällä ja pe­rus­pa­ran­nuk­seen kohdistuva osa to­teu­man perusteella syksyllä (ennakko mah­dol­lis­ta isois­sa hankkeissa)

-

avustettavien perusparannushankkeiden kustannusarvion alaraja on 1200 € (sel­keyt­tää kunnossapidon ja perusparannuksen mää­rit­­mis­tä)

-

hakemuksista tarkistetaan vuosittain vähintään viiden hakijan tilit ja to­sit­teet

-

tiet tarkistetaan 1 - 4 vuoden välein

 

 

Kunnan talousarviossa määräraha yksityistieavustuksiin on tälle vuodelle 100.000 euroa, kun se on ollut viime vuo­si­na 90.000 euroa.

 

Tästä määrärahasta maksetaan avustus vuosittaiseen kun­nos­sa­pi­toon, pe­rus­pa­ran­nuk­siin ja yksityistiekunnan lossille.

 

Yksityisteiden talviaurauskustannus tulee tältä talvelta olemaan selkeästi viime vuosien keskimääräistä kustannusta suurempi.

 

Tietarkastuksia on suoritettu kaikille avustusta saaneille teille viimeksi syk­syl­2018. Vuoden 2021 syksyllä tarkastettiin vain avustetut pe­rus­pa­ran­nus­koh­teet.

 

Tiekunnan kokousvaatimuksesta on luovuttu korona pandemian takia kahtena vii­me vuonna. Tätä suositteli mm. Suomen tieyhdistys. Koska korona pan­de­mian kokoontumisrajoitukset ovat poistumassa, voidaan kokouksenpito vaatimukseen palata. Tie­kun­nal­la on myös mahdollisuus pitää etäkokouksia. Jos tiekunnan kokous jää pitämättä ja varsinkin jos kokouksia jää pitämättä useampana vuonna asia on ongelmallinen mm. tilinpäätöstietojen hyväksymisen, maksujen ko­rot­ta­mi­sen ja yksiköinti muutosten osalta.

 

ELY-keskus myöntää yksityistiekunnille valtionavustusta teiden perusparannuksiin. Valtionavustusta voidaan myöntää myös tiekunnille, joiden varrella ei ole vakituista asutusta.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus 

Tekninen lautakunta päättää, että kunnanavustusta voidaan käyttää sekä yksityisteiden ja lossin kunnossapitoon että perusparannushankkeisiin.
Lautakunta päättää käyttää yksityistieavustuksen myöntämisen perusteena aikaisempia perusteita.
Kunnanavustuksen ehtona säilytetään vaatimus vakituisesta asumisesta sekä vaatimus tiekunnan kokouksen pitämisestä vuosittain.
Lopullisesti määrärahan käyttö päätetään myöhemmin hakemusten ja käytettävissä olevan määrärahan perusteella.
Tekninen lautakunta päättää julistaa vuoden 2022 yksityistieavustukset haettavaksi 31.3.2022 mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin

 

 

 

 

 

 

Tekla 19.05.2022 § 47  

277/10.03.01.01.01/2021  

 

 

Valmistelija Juha Tielinen, maaseutusihteeri

p. 0400 228 556

juha.tielinen@taipalsaari.fi

 

 

Jätetyt hakemukset ovat yhteismäärältään n. 150 000 €, eli ne ylittävät hyvin selkeästi käytettävissä olevan 100 000 €:n määrärahan, joten ha­ke­muk­sia joudutaan karsimaan voimakkaasti. Hakijana on yksi uusi tiekunta.

 

Hakemuksista suurin osa kohdistuu teiden normaaliin vuosittaiseen kun­nos­sa­pi­toon, mutta hakemuksissa on myös perusparannuskohteita sekä yk­si­tyis­tie­kun­nan lossi.

 

Valtionavustusta saavien perusparannuskohteiden hakemuksia ei ole.

 

Oheismateriaali - Yhteenveto avustushakemuksista

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää myöntää vuoden 2022 yksityisteiden kun­nan­avus­tuk­set liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös Asia jätettiin pöydälle jääviyskysymysten vuoksi ja käsitellään seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa 25.5.2022 .

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa