Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 24.03.2022/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

 

Tekla 24.03.2022 § 26  

74/00.02.06/2022 

 

Valmistelija: Samuli Kakko, tekninen johtaja

 p. 040 774 9252

 samuli.kakko@taipalsaari.fi

 

 

Kuntalain 92 § kuuluu seuraavasti:

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai hal­lin­to­sään­nös­sä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kun­nan­hal­li­tuk­sen kä­si­tel­­väk­si asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kun­nan­hal­li­tuk­sen alai­sen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaos­ton toimivaltaan ja jossa asian­omai­nen viranomainen on tehnyt pää­tök­sen."

 

Edelleen Kuntalain 92 §:ssä todetaan seuraavaa:

"Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan ku­lues­sa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus pää­tök­ses­tä on teh­­vä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

 

1.

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

2.

yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;

3.

51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat

 

Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen vi­ran­omai­sen päättämän asian. Valtuuston 19.12.2018 hyväksymän hal­lin­to­sään­nön 37 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisen vi­ran­omai­sen on neljän päi­vän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta il­moi­tet­ta­va kun­nan­hal­li­tuk­sel­le tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioi­ta tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä ot­to-oi­keut­taan. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika las­ke­taan pöy­­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mi­ses­ta.

 

Viranhaltijapäätökset julkaistaan kunnan verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mu­kai­ses­ti.

 

Oheismateriaali Rakennustarkastajan julkipanolistat 18.2. - 16.3.2022

 Viranhaltijapäätökset 18.2. - 18.3.2022

 

Tj Tekninen lautakunta toteaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista

ot­to-oi­keut­ta. Viranhaltijapäätökset merkitään lautakunnan tietoon saatetuiksi.

 

Päätös Hyväksyttiin

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa