Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 24.02.2022/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausuntopyyntö / Taipalsaaren ampumaradan toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloituslupa

 

Tekla 24.02.2022 § 150  

27/00.02.06/2022  

 

 

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja

 p. 010 774 9252

 samuli.kakko@taipalsaari.fi

 

 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (PVLOGLE) hakee ympäristölupaa puolustusvoimien Taipalsaaren ampumaradan uudelle tilanneampumaradalle. Lupaa haetaan olemassa olevan toiminnan olennaisena muuttamisena. Ampumaradalla on kivääriratojen osalta voimassa oleva Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa (19.12.2016, Nro 325/2016/1, Dnro ESAVI/179/04.08/2013), jota on muutettu Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 19/0012/2, 25.1.2019.

 

Taipalsaaren ampumarata sijaitsee Taipalsaaren kunnassa puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueella, kiinteistöllä 831-438-3-70 Valtion alue. Kiinteistö on valtion omistuksessa ja sitä hallinnoivat Metsähallitus ja Puolustuskiinteistöt. Puolustusvoimat on tehnyt ampumaradan alueesta vuokrasopimuksen Puolustuskiinteistöjen kanssa. Kivääriradat ovat toimineet paikalla 1974 vuodesta lähtien.

 

Puolustusvoimien osalta ampumaradan ja aseiden käyttötarve perustuu puolustusvoimien henkilöstölle ja asevelvollisille sekä reserviläisille annet-tavaan ampumakoulutukseen.

Uusi tilanneampumarata on suunniteltu 300 m kivääriradan eteläpuolelle. Tilanneampumarataa ympäröi vallit joka suuntaan. Radalla voi ampua kolmeen suuntaan etäisyyksillä 2-100 m. Radalla ammutaan pienikalii-perisilla aseilla, yleisimmät aseet ovat rynnäkkökivääri, pistooli ja haulikko. Rataa käyttää puolustusvoimien lisäksi muut turvallisuusviranomaiset, Rajavartiolaitos ja poliisi.

 

Tilanneampumarataa käytetään maanantaista lauantaihin klo 7:00-22:00 ja sunnuntaisin klo 8-18:00 noin 70 päivänä vuodessa. Laukausmääräksi on arvioitu noin 60 000 laukausta vuodessa. Radan käytöstä raportoidaan ympäristöluvan mukaisesti viranomaiselle vuosittain.

 

Hakemuksen mukaan tilanneampumaradalle rakennetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteiden mukaiset maaperän- ja pohjavedensuojausrakenteet. Vallien suojausrakenne estää haitallisten metallien imeytymisen maaperään ja pohjaveteen. Vallien läpi suotautuvat vedet johdetaan salaojia pitkin käsittelyjärjestelmään. Käsittelyn jälkeistä suotovettä tarkkaillaan säännöllisesti.

 

Tilanneampumaradan sijainti ja vallit on suunniteltu siten, että 65 dB AI-enimmäisäänitason melualueelle ei jää yhtään vakituiseen asumiseen käytettävää kiinteistöä eikä 60 dB AI-enimmäisäänitason melualueelle yhtään vapaa-ajan asuntoa. Suunnitellun tilanneampumaradan toiminta melun osalta on nykyisen ympäristöluvan mukaista.

 

Taipalsaaren kunnan teknisen lautakunnan lausunto ympäristölupahakemukseen:

 

Taipalsaaren kunnan Pönniälän alueella oleva Puolustusvoimien ampumarata-alue sijoittuu maakuntakaavallisesti paikkaan, jonka kaavamerkintä on ea Ampumarata. Alueella ei ole olemassa muuta oikeisvaikutteista kaavaa. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksissä sanotaan seuraavaa: alueen käytössä ja jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon yleinen turvallisuus. Ampumaratojen kehittämisessä tulee ottaa huomioon tarvittavat vaara-alueet sekä melusuojaukset asutukseen sekä loma-asutukseen nähden, pohjavesien pilaantumisriski sekä minimoida alueelle tulevia meluhaittoja radan käytön ja käyttöaikojen tarkoituksen-mukaisella suunnittelulla.

 

Ympäristölupahakemuksessa tuodaan ilmi, että luvan kohteena olevalle tilanneampumaradalle toteutetaan pohjavesien suojaukset siinä mittakaavassa, että Pönniälänkankaan pohjaveden tilaa ei heikennetä. Lupahakemuksesta selviää, että uusi rakennettava tilanneampumarata vähentää Puolustusvoimien toiminnan ympäristövaikutuksia Taipalsaaren alueella. Hakemuksen mukaan kysymyksessä ei ole uusi pohjavesialueelle rakennettava toiminto, koska kyseessä on nykyisen käytössä olevan ampumaradan laajentaminen uudella lajiradalla. Tilanneampumaradalle on suunniteltu siirrettävän ammuntoja, joita tällä hetkellä toteutetaan muualla Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueella paikoilla, joissa ei ole ympäris-tönsuojelurakenteita. Mikäli tilanneampumarataa ei rakenneta, kyseiset ammunnat jatkuvat kuitenkin entisillä paikoilla. Tilanneampumaradan toi-minta ei muuta nykyisen toiminnan melualueen kokoa suunnitellun sijoitus-paikan ja rakennettavien melusuojausrakenteiden vuoksi.

 

Taipalsaaren kunnan tekninen lautakunta pitää tärkeänä, että pohjavesien suojausrakenteet toteutetaan niin kattavasti, että pohjavesien suojelulle ja pohjaveden tilalle ei aiheudu minkäänlaista haittaa. Jo olemassa olevien toimintojen siirtäminen pohjavesiltä suojaamattomilta alueilta uudelle harjoitus alueelle on hyvä ja kannatettava hanke. Alueelle tulee rakentaa riittävät suojarakenteet, jotta melualueet eivät kasva ja aiheuta haittaa tai vaikuta jo olemassa oleville kiinteistöille, eikä estä uusia rakennushankkeita.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Taipalsaaren kunnan tekninen lautakunta antaa ympäristöluvasta edellä mainitun lausunnon.

 

Päätös Hyväksyttiin

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa