Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.12.2022/Pykälä 77

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024-2025

 

Kh 28.11.2022 § 393 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

  p. 044 767 1101

 jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kunnan hallintosäännön 63 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa.

 

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelma on laadittu toimialojen esitysten pohjalta.

 

Sivistyslautakunta hyväksyi 19.10.2022 kokouksessaan 68 - 69 § talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 kunnanhallitukselle käsiteltäviksi. Tekninen lautakunta hyväksyi 20.10.2022 kokouksessaan 215 - 216 § talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 kunnanhallitukselle käsiteltäviksi.

 

Talousarvion tavoitteeksi on asetettu talouden tasapaino suunnittelukaudella. Talousarvion raamissa palkkojen työehtosopimusten kustannusvaikutukseksi arvioitiin 1,9 % ja muun toiminnan 10 % pois lukien muiden vanhojen hankintasopimusten mukaiset kiinteät kustannuskasvut. Lisäksi henkilöstön määrän kasvu ja kertaluonteisia vuosikustannuksia on viety talousarvioon valtuuston talousraami-illassa esitetyllä tavalla.

 

Toimintatuottoja (ulkoiset) on yhteensä 3.195.778 euroa. Toimintatuottoja (ulkoiset+sisäiset) on yhteensä 5.873.294 euroa.  

 

 

Vuoden 2023 käyttötalousmenojen (ulkoiset toimintakulut) loppusumma on 15.569.256  euroa. Palkkoja ja palkkioita talousarvion käyttötalousmenoihin sisältyy 7.279.782 euroa. Vuoden 2023 käyttötalousmenojen loppusumma (sisäiset + ulkoiset) on 18.246.772 euroa.

 

Toimintakate on -12.373.478 euroa.

 

Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on yhteensä 14.600.942 euroa, mistä valtionosuuksia talousarvioon 2023 on arvioitu kertyvän yhteensä 2.846.942 euroa ja verotuloja 11.754.000 euroa.

 

Rahoituskulujen ja -tuottojen netoksi on arvioitu 195.100 euroa, mihin sisältyy laskelmassa lainojen korkokuluja 200.000 euroa nykyisen lainakannan osalta. Pitkäaikainen lainakanta tilikauden alussa on noin 11.600.000 euroa ja tilikauden lopussa noin 9.800.000 euroa ilman jäljempänä esitettyä lainanottoa. Korko- ja muita rahoitustuottoja ja on arvioitu yhteensä 9.000 euroa.

 

 

Talousarvioon esitetään rahoitusosaan pitkäaikaisen lainan lisäystä 2.000.000 euroa vuonna 2023 nostettavaksi. Lainan nosto 1.000.000 - 2.000.000 euroa tapahtunee osin vuoden 2023 loppupuolella mahdollisesti kassanhallinnallisista syistä.

 

Investointien taso pidetään kohtuullisena. Lisälainan ottoa vältetään ja investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella. Maksuvalmius varmistetaan osin kuntatodistuksia hyödyntämällä.

 

Talousarvioesityksen vuosikate on 2.032.364 euroa.

 

Vuoden 2023 nettoinvestointimenot ovat esityksessä 1.555.468  euroa. Poistojen taso talousarviossa on 1.421.471 euroa.

 

Talousarvion 2023 tuloslaskelman tilikauden tulos vuodelle 2023 on ylijäämäinen 610.893 euroa. Ja tilikauden 2023 ylijäämä poistoerokirjauksen jälkeen on 703.627 euroa.

 

Konsernipalveluiden tehtäväaluekohtainen talousarvio on esitetty talousarviokirjan sisällä sekä oheismateriaalissa käyttötaloussuunnitelman erillislaskelmana. Konsernipalveluiden käyttösuunnitelma esitetään hyväksyttäksi kunnanhallituksen toimesta ja edelleen sisällyttäen konsernipalveluiden käyttösuunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi päätösehdotukseen sisältyen.

 

Vaalit -tehtäväalueen ja Tarkastus ja arviointi -tehtäväalueen käyttösuunnitelmat konsernipalveluiden ulkopuolella esitetään suoraan kunnanvaltuustolle päätettäväksi.

 

Konserniyhtiöiden taloudelliset tavoitetiedot on talousarvion konserniosassa.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman hyväksymistä.

 

 

Päätös Keskusteltiin talousarvioluonnoksesta. Kokoustauko klo 19.45 - 19.55. Puheenjohtaja Jarmo Turunen esitti asian palauttamista valmisteluun Marja Tiitto kannatti Turusen esitystä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia palautetaan valmisteluun.

 

 

Liitteet   

-        Talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024-2025

-        Konsernihallinnon kustannuspaikkakohtainen talousarvio tehtäväalueittain

 

 

Kh 12.12.2022 § 405 

 

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

  p. 044 767 1101

 jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

 

Kunnanhallitus kävi keskustelun edellisessä kokouksessaan 28.11.2022 393 §. Sen perusteella yllä näkyvän aiemman valmistelutekstin talouseurot muuttuvat uuteen päätösesitykseen. Aiempia tekstin osia yllä ei korjata, ja esitys kokonaisuudessaan on esitetty  liiteaineistossa lopullisena talousarvioesityksenä.

 

Tarkennettiin aiempaan talousarvioesitykseen 28.11.2022 393 § käyttötalouden säästöiksi 295.000 euroa vuodelle 2023, ja taloussuunnittelukaudelta 2023 - 2025 siirrettiin bruttoinvestointien määrää osin myöhemmille taloussuunnitteluvuosille vuodesta 2026 alkaen yhteensä netto 1.480.000 euroa.

 

Konsernipalveluiden tehtäväaluekohtainen talousarvio on esitetty talousarviokirjan sisällä sekä oheismateriaalissa käyttötaloussuunnitelman erillislaskelmana. Konsernipalveluiden käyttösuunnitelma esitetään hyväksyttäksi kunnanhallituksen toimesta ja edelleen sisällyttäen konsernipalveluiden käyttösuunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi päätösehdotukseen sisältyen.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman hyväksymistä.

 

 

Päätös Keskustelun jälkeen Jarmo Turunen esitti pohjaesityksestä poikkeavasti seuraavia muutoksia talousarvioesitykseen: 
- vähennetään määrärahaa kustannuspaikalta 3200 55.000 €
- muutetaan osallistavan budjetoinnin määrärahaksi 10.000 €
- poistetaan kustannuspaikalta 4940 38.359 €
- lisätään investointiosaan kunnantalon peruskorjaukseen 1.04 M€ vuosille
  2024-25 (340.000/700.000 €)
- muutetaan pitkäaikaisen lainan lisäys vuodelle 2023 1,5 M€
- muutetaan pitkäaikaisen lainan lisäys vuodelle 2024 2,0 M€

Iikko B. Voipio kannatti Turusen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toteuttamisesta, että suoritetaan nimenhuutoäänestys.

Puheenjohtaja esitti ensin äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan pohjaesitystä, äänestävät JAA, ja että ne, jotka kannattavat Turusen esitystä, äänestävät EI. Äänestystapaesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Haapamäki ja Tiitto), 5 EI-ääntä (Kolhonen, Laine, Taskila, Turunen ja Voipio).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt Turusen muutosesityksen. Kokoustauko klo 18.48 - 18.56.

 

 

Kv 20.12.2022 § 77  

156/02.02.00/2022  

 

 

 

 

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion ja
vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman.

 

 

Päätös Keskustelun ja ryhmäpuheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja totesi, että SDP:n ryhmä teki pohjaesityksestä poikkeavan esityksen niin, että talousarvioon lisättäisiin elinvoimapalveluiden tehtäväalueelle 50 000 euroa elinvoimakehittäjän palkkaukseen. Marja Tiitto kannatti esitystä. Näin ollen asiasta on suoritettava äänestys. Äänestysmuodoksi valittiin puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestys niin, että ne jotka äänestävät pohjaesityksen puolesta sanovat JAA ja ne jotka äänestävät SDP:n ryhmän esityksen puolesta sanovat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 Jaa-ääntä (Aaltonen, Alve, Arponen, Hulkkonen, Jauhiainen, Kolhonen, T. Kukkonen, V. Kukkonen, Kuokka, Laine, Lohi, Ohtamaa, Oikkonen, Pöysti, Rehunen, Tirkkonen, Turunen ja Voipio), 3 Ei-ääntä (Heikkinen, Parta ja Tiitto) ja Tyhjää äänesti (Karhu).

Puheenjohtaja totesi, että talousarvio on hyväksytty kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Valtuusto hyväksyi kokoomus-KD -ryhmän toimenpidealoitteen (ponsi) merkittäväksi pöytäkirjaan:
Huolestuneena tulevasta talouskehityksestä valtuusto hyväksyessään vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024 ja 2025 edellyttää, että kunnanhallitus asettaa loppuvaalikaudeksi- talouden ohjausryhmän.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa