Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 09.12.2021/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Maisematyölupa MRL 128 § Koinsilmäntien siirtäminen

 

Tekla 09.12.2021 § 123  

316/10.03.00.05/2021    

Valmistelija: Eetu-Ville Venäläinen
p. 040 352 6999
eetu-ville.venalainen@taipalsaari.fi

 

Kiinteistön 831-416-1-108 omistaja hakee maisematyölupaa koinsilmän yksityistien siirrolle rannasta kiinteistön itäreunalle.

 

Toimenpidealue sijaitsee Kattelussaari-Jänkäsalon osayleiskaavan alueella. Kaavassa kyseinen paikka on merkitty M-1 ja ah alueeksi. M-1 alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Arvokkaalla harjualueella (ah) on voimassa maa-aineslain 3 §:n mukaiset ainesten ottamista koskevat rajoitukset. Alueen maisemakuvaa muuttavat toimenpiteet vaativat MRL 128 §:n mukaisen maisematyöluvan.

 

Rakennusvalvonta on pyytänyt lausunnon Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta (liite 5), sekä asianosaisilta tieosuuskunnilta kommentit hankkeesta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan tuonut esiin seuraavat asiat koskien pohjavesi- ja arvokasta harjualuetta;


Suunniteltu tielinjaus sijoittuu Kattelussaaren vedenhankintaa varten soveltuvalle II-luokan pohjavesialueelle (0583122). Maisematyöluvan päätöksessä tulee huomioida pohjaveden suojelu ja että tielinjaus ei saa heikentää alueen liikenneturvallisuutta. Liikenneonnettomuuksien lisääntyvä riski lisää myös haitallisten aineiden kulkeutumisen riskiä pohjaveteen.

 

Alkuperäisenä vaihtoehtona uusi tielinjaus kulkisi harjualueella esiintyvän

supan poikki ja tien rakentaminen edellyttäisi todennäköisesti supan

osittaista täyttöä tai leikkaamista. Suppamaasto edustaa harjualueen yhtä

erityispiirrettä ja supan muuttaminen täyttämällä tai leikkaamalla

heikentäisi oleellisesti harjualueen suojeluarvoja. Näin ollen supan poikki kulkevaa tielinjausta ei tule harjun suojelutavoitteiden näkökulmasta tarkasteltuna toteuttaa.

Toisena vaihtoehtona tielinjaus kulkisi s-kirjaimen muotoisesti ja kiertäisi em. supan länsipuolelta. Tie kulkisi deltamaisen reunatasanteen pohjoispuolisen rinteen poikki. Tietoimituksen pöytäkirjan perusteella tielinjaus vaatisi rinteen leikkaamista. Lausuntopyynnön materiaalista ei

käy ilmi, että kuinka merkittäviä maaleikkauksia tien rakentaminen

edellyttäisi. Ottaen huomioon deltamaisen reunatasanteen rinteen

korkeusvaihtelun (arviolta 95-78 metriä, N2000) on mahdollista, että tien

rakentaminen voi muuttaa merkittävästi rinteen pinnanmuotoja ja vaikuttaa

täten heikentävästi harjualueen suojeluarvoihin. Tien rakentaminen

kyseisellä linjauksella ei ole suositeltavaa, sillä maaleikkausten tekeminen

ennalta arvioiden heikentäisi harjualueen suojeluarvoja.

Koinsilmän tiekunta on kokouksessaan 18.10.2021 (liite 6) antanut seuraavan kommentin hankkeesta;

Janne Pesonen esitti, ettei maisematyölupaa puolleta ja Pekka Kuokkanen esitti seuraavan ehdotuksen lausunnoksi:

 

"Tiekunnan kokous hyväksyi 4.7.2020 esitetyn tiemuutoksen silloisen esittelyn ja tiedon pohjalta. Tietoimitukseen 12.8.2021 mennessä on tullut esiin tiemuutokseen liittyviä asioita:
- Tielinjausta on toimeksiantajan osalta muutettu ja se ei enää vastaa aikaisemmin esitettyä.
- Uudesta tielinjauksesta ei ole esitetty tieosakkaille riittävää selvitystä.
- Jo alkuperäinenkin tielinjaus olisi heikentänyt liikenneturvallisuutta ja uusi linjaus heikentäisi sitä merkittävästi enemmän.
- Tien rakentamisalue sijoittuu valtakunnallisesti nimetylle harjujensuojeluohjelmaan kuuluvalle arvokkaalle harjualueelle ja kuuluu myös pohjavesialuerajauksen sisäpuolelle.

 

Koska nykyinen tielinjaus on täysin toimiva ja turvallinen, niin edellä esitettyjen perusteiden johdosta katsomme, ettei uusi esitetty tielinjaus ole tarpeellinen ja tällöin myöskään maisematyölupaa ei tule myöntää."

Päätettiin äänestää kahdesta ehdotuksesta ja hyväksyttiin Janne Pesosen esitys hyväksyä Pekka Kuokkasen ehdotus, ettei tiekunta puolla haettua maisematyölupaa.

 

Kunnan maankäyttöinsinööri on antanut lausunnon hankkeesta (liite 4). Lausunnossaan maankäyttöinsinööri on todennut seuraavaa;

Uuden tielinjauksen tarpeellisuudesta ei ole riittävää näyttöä. Nykyinen Koinsilmäntie vaikuttaa nykyisellään täysin toimivalta. Arvokkaalle harjualueelle tulisi rakentaa käytön kannalta ainoastaan välttämättömät tarpeelliset tiet, jotta harjualueen maisemakuva säilyisi mahdollisimman luonnonmukaisena.

Uusi tielinjaus näyttäisi palvelevan ainoastaan yhden maanomistajan yksityistä etua eikä sillä ole laajempaa tarvetta esim. parantuvan liikenneturvallisuuden kannalta. Suunnitelma- ja lupa-asiakirjoista ei ilmene maisemalliset vaikutukset eikä niiden haitallinen lieventäminen. Uusi tie mahdollisine leikkauksineen ja pengerryksineen aiheuttaisi merkittävää luonnonmaiseman muuttumista.

Näillä edellä mainituilla perusteille totean, että haettu maisematyölupa on yleiskaavamääräysten vastainen eikä lupaa tule myöntää.

 

Hakija on maanmittauslaitoksen toimituspöytäkirjassa (liite 3) maininnut, että tiensiirron tarkoituksena on saada kiinteistön 1-108 ranta-alue Saimaan rannasta omaan käyttöön. Tiensiirrolla haetaan siis ainakin osittain yksittäisen maanomistajan etua. Tien siirtoa on perusteltu rannan turvallisemmalla ja viihtyisämmällä käytöllä, kuin myös nykyisen tien aiheuttamalla melu- ja pölyhaitalla luontoarvoiltaan ja linnustoltaan rikkaalla Saimaan lahdella.

 

Hakija on antanut kommentin maisematyöhakemukseen 31.10.2021 (liite 7). Kommentissa hakija on esittänyt perusteita maisematyöluvan myöntämiseksi ja vedonnut yksityistielain 10 §:n edellytyksiin. Pykälän mukaan "Tieoikeutta voidaan muuttaa ja sen perusteella rakennettu tie saadaan siirtää 4 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä olosuhteiden muuttumisen johdosta, jos:
1) tien siirtämisellä voidaan poistaa tiestä tai sen käyttämisestä aiheutuva haitta tai vähentää sitä;
2) tieosakas saisi huomattavaa hyötyä kulkuyhteyden lyhentämisestä; tai
3) tien siirtäminen on liikenneturvallisuuden vuoksi välttämätöntä."

 

Vastineena hakijan kommenteissa esittämiin perusteluihin voidaan todeta seuraavaa;
- Hakija on perustellut nykyisen tien aiheuttavan merkittävää melu-, pöly- ja maisemahaittaa maanomistajille. Uusi tie tulisi kulkemaan vielä lähempää hakijoiden rakennuksia, jopa aivan pihan vierestä, jolloin melu- pöly- ja maisemahaittaa muodostuisi hakijoille vielä aiempaa enemmän.
- Hakija on väittänyt rasitetun tilan käyttötavan muuttuneen metsäalueesta rakennetuksi alueeksi, joka ei pidä paikkaansa. Tulevassa Kattelussaari-Jänkäsalon osayleiskaavassa olemassa oleva tie kulkee edelleen kaavassa M-1 alueella.
- Hakija on perustellut uuden tien tulevan parempaan tasoon ja kulkuyhteyden lyhentymisellä. Uusi tie tulisi tekemään s-mutkan rinteessä, joten paremmasta tasosta ei ole näyttöä. Uusi tie lyhentäisi koinsilmän yksityistietä noin 260 metriä, mutta pidentäisi kokonaismatkaa noin 100 metrillä.

 

Oheismateriaali Liite 1 - Karttaote
Liite 2 - Koinsilmäntie -linjausvaihtoehdot
Liite 3 - MML:n toimituspöytäkirja 12.8.2021
Liite 4 - Maankäyttöinsinöörin lausunto 22.9.2021
Liite 5 - KASELY -lausunto 29.10.2021
Liite 6 - Koinsilmän yksityistien tiekunnan kokouspöytäkirja 18.10.2021
Liite 7 - Maisematyölupa 831-416-1-108 -omistajien kommentit

 

Rakennustarkastaja Edellä esitetyn perusteella Tekninen lautakunta hylkää MRL 128 §:n mukaisen maisematyöluvan koinsilmän yksityistien siirrolle.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Samuli Kakko

 

Päätösehdotus Edellä esitetyn perusteella Tekninen lautakunta hylkää MRL 128 §:n mukaisen maisematyöluvan koinsilmän yksityistien siirrolle.

 

Päätös Edellä esitetyn perusteella Tekninen lautakunta hylkää MRL 128 §:n mukaisen maisematyöluvan koinsilmän yksityistien siirrolle.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa