Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Ytr 20.12.2021 § 18 

322/01.00.00/2021 

 

 

Valmistelija Taina Heikkonen, henkilöstöassistentti

p. 040 710 6088

taina.heikkonen@taipalsaari.fi

 

 

Yhdenvertaisuuden juuret ovat Suomen perustuslain 6 §:ssä. Sen mukaan ihmiset ovat samanarvoisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ovat hyvin läheisesti toisiinsa kietoutuneita periaatteita. Tasa-arvolaki (609/1986) on tullut voimaan 1.1.1987 ja tasa-arvolain osittaisuudistus on astunut voimaan 1.1.2015. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) on astunut voimaan 1.1.2015. Uuden lain vaatimus yhdenvertaisuuden edistämisestä koskee kuntia viranomaisina ja palvelujen tarjoajina, koulutuksen järjestäjinä ja työnantajina. Edistämisvelvollisuus kattaa myös kuntayhtymien toiminnan.

 

Taipalsaaren kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on esittää keinoja ja välineitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän estämiseksi Taipalsaaren kunnan palveluksessa olevan henkilöstön keskuudessa. Taipalsaaren kunta koulutuksen järjestäjänä vastaa siitä, että sen ylläpitämissä oppilaitoksissa on oppilaitoskohtaiset suunnitelmat tarvittavista toimenpiteistä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

 

Taipalsaaren kunta tuottaa palveluita ja sitoutuu yhteistyöhön kuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa niin, että taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittyminen on mahdollista. Kunta työnantajana huolehtii siitä, että työnjohto ja päätöksenteko työpaikalla toimivat niin, ettei yhdenvertaisuuslainsäädäntöä rikota. Työyhteisössä jokainen on vastuussa syrjivän ilmapiirin ja loukkaavan käyttäytymisen ehkäisystä.

Työantajan velvollisuus on edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

 

Taipalsaaren kunnassa toimitaan niin, että

 

 • avoinna oleviin virkoihin ja toimiin hakeutuisi sekä naisia että miehiä
 • edistetään naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luodaan heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen
 • edistetään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa
 • kehitetään työoloja niin, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille
 • helpotetaan naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin
 • toimitaan siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

 

Tasa-arvoinen työyhteisö on työyhteisö, jossa jokainen voi käyttää osaamistaan ja omia kykyjään hyödyntämään kaikkien työyhteisön jäsenten osaamista ja joka tarjoaa mahdollisuuden kehittyä yhdessä ja yksilöinä.

 

Taipalsaaren kunta sitoutuu seuraaviin yhdenvertaisuutta edistäviin tavoitteisiin:

 • oikeudenmukaisuuden edistäminen
 • osallisuuden kehittäminen
 • viranomaisten tavoitettavuuden parantaminen
 • moninaisuuden huomioiminen
 • yksityisyyden kunnioittaminen
 • palveluiden saatavuuden seuraaminen
 • palveluiden esteettömyys
 • myönteinen suhtautuminen palautteeseen.

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa voi luonnehtia yhteisesti kirjoitetuksi sopimukseksi siitä, miten työpaikalla suhtaudutaan sukupuolten tasa-arvoon ja ihmisten yhdenvertaisuuteen ja miten sitä edistetään henkilöstöpolitiikassa, johtamisessa sekä työyhteisön sisäisessä vuorovaikutuksessa ja toimintakäytännöissä.

 

Taipalsaaren kunnanhallitus on 21.2.2017 § 47 hyväksynyt Taipalsaaren kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2017-2021. Suunnitelmaa on päivitetty. Yt-ryhmä käsittelee päivitetyn suunnitelman ja esittää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Esittelijä    

 

Päätösehdotus Yt-ryhmä esittää, että kunnanhallitus hyväksyy Taipalsaaren kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksen 1.1.2022 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kh 17.01.2022 § 4  

322/01.00.00/2021  

 

 

Valmistelija Jarkko Koho, hallintojohtaja

p. 044 767 1101

jarkko.koho@taipalsaari.fi

 

 

Taipalsaaren kunnanhallitus on 21.2.2017 § 47 hyväksynyt Taipalsaaren kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2017-2021. Suunnitelmaa on päivitetty. Yt-ryhmä on käsittellyt päivitetyn suunnitelman ja esittää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi kokouksessaan 20.12.2021.

 

 

Oheismateriaali

-        Taipalsaaren kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä esitetyn päivitetyn Taipalsaaren kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

 

Päätös Iikko B. Voipio esitti, että sivulla 13 oleva ilmaisu "pyritään järjestämään" muutetaan muotoon "järjestetään". Esitystä ei kannatettu.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan pohjaesityksen.

Iikko B. Voipio jätti päätöksestä eriävän mielipiteen suullisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa